Doel Kwantificeren van trends in voor kwaliteit gecorrigeerde levensverwachting (QALE) naar opleidingsniveau in Nederland voor de jaren 2001-2011.
Opzet Retrospectief onderzoek.
Methode Voor dit onderzoek gebruikten we gegevens uit meerdere bronnen. Met regressiemodellen schatten we sterfte en kwaliteit van leven als functie van geslacht, opleiding, leeftijd en kalenderjaar. Kwaliteit van leven was gemeten met de vragenlijst SF-6D. Om de QALE te berekenen combineerden we schattingen van sterfte en kwaliteit van leven in Sullivan-overlevingstafels.
Resultaten Over de periode 2001-2011 nam de kwaliteit van leven toe en daalde de sterfte voor alle opleidingscategorieën. Dit resulteerde in een stijging van de QALE, variërend van 1,5-3 jaar afhankelijk van geslacht en opleiding. De QALE steeg minder sterk voor laag- dan voor hoogopgeleiden. Het grootste deel van deze stijgende ongelijkheid in QALE was te wijten aan een grotere ongelijkheid in sterfte.