De auteurs beschouwen vanuit fiscaal-juridisch perspectief het wetsvoorstel ‘Verbetering rechtsbescherming WOZ’ dat in internetconsultatie voorligt. Op hoofdlijnen zijn zij positief over het voorstel. Kritisch zijn zij echter over de technische uitwerking van de overgang naar een algemeen bestuursrechtelijk stelsel van rechtsbescherming tegen de WOZ-beschikking.
Het wetsvoorstel behoeft voorts nog aanpassing voor wat betreft de wijze van bekendmaking aan belanghebbenden, om het beoogde resultaat – stroomlijning van de procedures en een betere rechtsbescherming voor alle belanghebbenden – te bereiken.