Op verschillende gebieden is er in de laatste decennia van de Twintigste eeuw een sterk toegenomen aandacht voor kwaliteit. In het bedrijfsleven, het onderwijs, het milieu en de politiek wordt meer en meer belang gehecht aan een visie op kwaliteit, methoden en technieken om de kwaliteit te waarborgen, of een gericht kwaliteitsbeleid. De immer toenemende aandacht voor kwaliteit is een maatschappelijk verschijnsel waaraan de gezondheidszorg zich niet onttrekt. De afgelopen decennia is er dan ook een levendig debat over de kwaliteit van zorg gevoerd. Dit debat is onderwerp van het voorliggende proefschrift. In het eerste hoofdstuk worden probleem- en vraagstelling geformuleerd, alsmede opzet en uitwerking van het onderzoek uiteengezet. Begripsverwarring is de aanleiding om de vraag naar de betekenis van het begrip kwaliteit te stellen. We gaan vervolgens op zoek naar een criterium op basis waarvan beweringen of handelingen als uitdrukkingen van kwaliteit kunnen worden herkend. Daarbij wordt een wijsgerig analyse instrumentarium gehanteerd (deel J). Het onderzoeksmateriaal wordt gevormd door een aantal voorbeelden van betekenisverlening, te weten de ontwikkeling van de inhoud van het begrip kwaliteit (deel IJ) en de interpretatie van gegevens over gezondheidszorg in termen van kwaliteit (deel lIl). Analyse van de normatieve inhoud van deze voorbeelden leidt tot een specifiek inzicht in het gebruik van het begrip kwaliteit in de gezondheidszorg, zodanig dat daarmee aan uitgangspunten van de analytische filosofie, een van de belangrijkste wijsgerige stromingen in de Twintigste eeuw, tegemoet wordt gekomen (deel IV).

gezondheidszorg, health care
P.A.H. van Lieshout , A.F. Casparie (Anton)
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
978-90-90-13328-7
hdl.handle.net/1765/21346
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Harteloh, P.P.M. (2000, January 14). De betekenis van het begrip kwaliteit in de gezondheidszorg: Van intuïtie naar rationele reconstructie. Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21346