In hedendaagse westerse samenlevingen kan intolerantie jegens etnische minderheden met name worden gevonden onder laagopgeleiden. Op basis van verschillende theorieën in de stadsstudies kan echter worden verondersteld dat zij in de meest postindustriële steden minder etnocentrisch zijn dan in de minst postindustriële steden. Dit artikel vergelijkt het etnocentrisme van laagopgeleide autochtonen woonachtig in de 22 Nederlandse grootstedelijke gebieden, en toont aan dat dit inderdaad het geval is. Vervolgens wordt onderzocht of dit kan worden verklaard door de grotere arbeidsmarktkansen aldaar of het tolerantere culturele klimaat.