Als inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn aanstelling de wens onderzoek te verrichten naar bepaalde basisbegrippen uit de psychotherapie. Basisbegrippen die als hoeksteen (kunnen) dienen in een dynamisch georiënteerde psychotherapie en waarvan het bestaan louter op theoretische gronden en klinische waarnemingen aannemelijk leek te zijn gemaakt. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan begrippen als 'het Onbewuste' of 'verdringing'. De vraag was of een begrip als 'het Onbewuste' of 'verdringing' door middel van experimenteel onderzoek (b.v. in een laboratoriumsituatie) kon worden bestudeerd of reeds was bestudeerd. Deze vraagstelling leidde tot een literatuuronderzoek betreffende experimentele benadering van 'verdringing', waarin een onderscheid werd gemaakt tussen 'primal repression' en 'after repression'. Onder 'primal repression' wordt in dezen verstaan: de eerste fase van verdringing, waarbij gedachten naar het Onbewuste worden verwezen. zonder dat het individu zich bewust wordt van het bestaan van die gedachten. 'After repression' daarentegen houdt in: verwijzing van het materiaal (gedachten b.v.) naar het Onbewuste, nadat het materiaal door het individu bewust (h)erkend is als bedreiging. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat op het gebied van de 'primal repression' een aantal onderzoekingen is gedaan waarin het begrip verdringing experimenteel is benaderd, en dat op het gebied van de 'after repression' geen enkele onderzoeker erin is geslaagd het bestaan van die vorm van verdringing aannemelijk te maken in een experimentele situatie.

, , ,
A. Zwaveling , F. Verhage
Erasmus University Rotterdam , Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij
hdl.handle.net/1765/31518
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Bonke, B. (1980, October). Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/31518