In 2005 is gewerkt aan de concretisering van de voornemens in het Strategisch Plan 2004-2008 Denken, Kiezen, Doen. Kwaliteit van het onderzoek stond hierbij centraal. Dankzij de toekenning van extra onderzoeksgelden heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam dit jaar een aanzienlijk bedrag kunnen inzetten voor het aantrekken van toptalent. Dit geld is en wordt onder meer aangewend voor het voorbereiden van aanvragen bij NWO (Vernieuwingsimpuls) en vergelijkbare organisaties en het organiseren van masterclasses. Aan de vergroting van focus en massa is gewerkt door het onderbrengen van minimaal 80% van het wetenschappelijk personeel in onderzoekscholen, een doelstelling die nagenoeg voor de hele universiteit werd behaald. Voor promoties werd als streefgetal gehanteerd een promotie per twee jaar per fulltime hoogleraar. Deze norm is universiteitsbreed (ruimschoots) gehaald. In het verslagjaar is gewerkt aan de bundeling van onderzoek op maatschappelijk relevante terreinen. Zo is het Academic Centre TransPORT opgericht, een samenwerkingsverband van de EUR, de TU Delft, de Gemeente Rotterdam, de Gemeente Delft, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, de belangenvereniging van het havenindustrieel complex in de Rijnmond. Ook het Erasmus Center for Early Modern Studies ging van start; hierin werkt de EUR samen met de gemeentebibliotheek van Rotterdam. Binnen de provincie is de samenwerking met de TU Delft, de Universiteit Leiden en TNO geïntensiveerd, met een nadruk op drie thema’s van gemeenschappelijk belang: health science & technology, internationaal recht en veiligheid en duurzame leefomgeving. De eerste concrete resultaten werden zichtbaar, zoals gezamenlijke voorstellen voor onderzoek en de uitbreiding van gezamenlijk onderwijs. Aparte vermelding verdient de eervolle prijs die dr. C.C. Hoogenraad ten deel viel voor zijn onder zoek om het mechanisme van leren en kortetermijngeheugen op te helderen. Dr. Hoogenraad ontving de EURYI-award, een eer die Europabreed voor slechts 25 personen was weggelegd. Op onderwijsgebied werd na een pilot bij de opleidingen Business Administration en International Business Administration het bindend studieadvies universiteitsbreed ingevoerd. In het verslag over 2006 zullen de ervaringen worden beschreven. Voort is de invoering van een onderwijskwaliteitssysteem voorbereid. Daarover zal eveneens in het volgende jaarverslag worden gerapporteerd. In 2005 ging het Erasmus Honours Programme (EHP) van start, een multidisciplinair opgezet programma van 30 (extra) ECTS voor 25 geselecteerde excellente bachelorstudenten. Het EHP is inmiddels aangemerkt als subsidiabel in het kader van het ministeriële programma Ruim Baan voor Talent. De reorganisatie bij de faculteit der Economische Wetenschappen is in 2005 afgerond. De faculteit heeft ingezet op revitalisering. Tegen die achtergrond zijn initiatieven genomen die in 2006 nader vorm zullen krijgen. Een belangrijke organisatorische mijlpaal is de merger van de faculteit der Bedrijfskunde en de BV RSM tot een nieuwe krachtige entiteit RSM Erasmus University.

, , ,
hdl.handle.net/1765/7872
Erasmus University Rotterdam: Annual Reports
RePub (University Library)

Jaarverslag 2005: Erasmus Universiteit Rotterdam. (2006). Jaarverslag 2005: Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus University Rotterdam: Annual Reports. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7872